Spēle „Ieslēdz radio un ceļo ar Circle K”

02.03.2018 11:17

Sveicam galveno balvu ieguvējus!

Nātālija no Ogres, Ingus no Rīgas, Rasma no Valmieras 28. maijā, saņemot fināla zvanu no Radio Skonto, Radio Skonto Plus un Radio TEV,  ieslēdza radio, tā iegūstot 1000 EUR dāvanu kartes no Circle K!

 

Lai kur Tu atrastos - muzejā, lielveikalā, skolā vai garažā – esi gatavs ieslēgt!
Tev tikai jāieslēdz Radio un saņemsi balvu!

Ja ieslēgsi – 20 EUR dāvanu karte no Circle K.
Ja turpināsi klausīties – 1000 EUR dāvanu karte no Circle K.
Balvu fonds 10000 EUR .

Mēs zvanīsim uz labu laimi, un ja gribi palielināt savu iespēju – no 30. marta piesakies zvanot uz 2499 2499

Ieslēdz Radio Skonto, Radio Skonto PLUS vai Radio TEV un dodies ceļā ar Circle K!

Spēle „Ieslēdz radio un ceļo ar Circle K”

Spēles Ieslēdz radio un ceļo arCircle K” noteikumi

1. „Ieslēdz radio un ceļo ar Circle K” ir spēle, turpmāk - Spēle, kas norisinās no 2018. gada 30. marta līdz 2018. gada 28. maijam, kuru organizē SIA “Skonto Reklāma”, reģ. nr. 40003682127, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 100, Rīga, LV - 1013, Latvija, turpmāk - Spēles organizētājs, kas ir izstrādājis šos noteikumus, turpmāk tekstā – Noteikumi.

2. Spēles norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Spēles organizētājs un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Spēles dalībniekiem. 

3. Spēle norisinās visā Latvijas Republikā un tajās vietās Pasaulē, kurās ir iespējams klausīties Radio Skonto, Radio TEV vai Radio Skonto Plus.

4. Spēles norise: 

4.1. Spēles norises sākums ir 2018. gada 30. marts, Spēles norises beigu datums ir 2018. gada 28. maijs, kad tiek noteikti Spēles Galvenās balvas ieguvēji.

4.2. Par Spēles dalībnieku var kļūt: 

4.2.1. Saņemot nejaušu zvanu no radio programmas: Radio Skonto un/vai Radio TEV un/vai Radio Skonto Plus, turpmāk tekstā, ja viena – Radio Programma, ja vairākas – Radio Programmas.

4.2.2. Reģistrējoties Spēlei no 2018. gada 30. marta plkst. 00:00:00 līdz 2018. gada 24. maija plkst. 23:59:59 – turpmāk Reģistrācijas laiks. Reģistrācijas laikā Spēles dalībnieki var reģistrēt savu dalību Spēlē, zvanot uz telefona numuru: +37124992499, tādējādi automātiski reģistrējoties dalībai Spēlē. Dalība un reģistrācija Spēlē ir bez maksas. Informācija un personas dati, ko Spēles dalībnieki iesniedz, reģistrējoties un piedaloties Spēlē, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

4.3. Ja reģistrēšanās, zvanot uz iepriekš norādīto telefona numuru ir veiksmīga, Spēles dalībnieks par to saņem apstiprinošu paziņojumu. Viens Spēles dalībnieks visā Spēles norises laikā var Spēlei reģistrēties vienu reizi dienā. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu telefona numuru vairākkārt vienas dienas laikā, Spēles rīkotāji patur tiesības neinformēt šo Spēles dalībnieku par telefona numura neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādējādi Spēlē nodrošinot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

4.4. Reģistrācija, kura nav veikta Noteikumu punktā Nr. 4.2.2. noteiktajā kārtībā un laikā, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās Spēlē. 

4.5. No 04.04.2018. līdz 25.05.2018. - turpmāk Mazās balvas izlozes periods, Spēles organizētājs katrā Radio Programmā katru darba dienu veic ne vairāk kā 3 (trīs) zvanus dažādos laikos, kurā Spēles dalībnieks ir veicis spēles uzdevumu. Sazvanītā Spēles dalībnieka uzdevums ir ne vairāk kā 60 sekunžu laikā ieslēgt un atskaņot tās Radio Programmas ēteru, no kuras tiek veikts zvans, turpmāk – Spēles uzdevums. Radio Programmu drīkst atskaņot Spēles dalībnieka izvēlētā veidā – izmantojot radio aparātu, auto magnetolu, interneta pārlūku vai radio mobilo aplikāciju vai jebkurā citā Spēles dalībniekam iespējamā veidā, tā lai radio dīzdžejs to dzird. Ja Spēles dalībnieks atskaņo atbilstošās Radio Programmas ēteru, tad viņš savā īpašumā iegūst Mazo balvu un pretendē uz Galvenās balvas iegūšanu. Radio Programmas dīdžejs, kurš veic konkrēto zvanu, izvērtē un izlemj, vai Spēles dalībnieks ir vai nav atskaņojis atbilstošo Radio Programmu un iegūst savā īpašumā Mazo balvu, kā arī kļūst par pretendentu uz Galvenās balvas saņemšanu.

4.6. Ja Spēles dalībnieks izpilda Spēles uzdevumu, ieslēdzot nevis to Radio Programmu no kuras tiek zvanīts, bet kādu no pārējām divām Radio Programmām, tad spēles dalībnieks savā īpašumā iegūst Mazo balvu, bet nepretendē uz Galvenās balvas iegūšanu.

4.7. Mazās balvas izlozes periodā Spēles dalībnieki tiek izvēlēti un sazvanīti no dažādiem Radio Programmu telefona numuriem šādi: 

4.7.1. 50% zvanu tiek veikti uz to Spēles dalībnieku numuriem, kuri ir reģistrējušies Spēlei. Spēles dalībnieka telefona numurs, uz kuru tiek veikts zvans, tiek izvēlēts nejauši izlozes kārtībā no reģistrēto telefona numuru datu bāzes.

4.7.2. 50% zvanu tiek veikti uz nejauši izvēlētiem Latvijas Republikā eksistējošiem fiksētajiem un mobilajiem tālruņa numuriem. Tālruņu numuru izvēle notiek, izmantojot Microsoft Excel un tā programmēšanas iespējas – nejaušo skaitļu ģenerēšanas komandas „RANDOMIZE/RND", tādejādi, iegūstot nejauši izvēlētus telefonu numurus.

4.8. Viens Spēles dalībnieks Mazās balvas izlozes periodā var tikt sazvanīts tikai no vienas Radio Programmas un iegūt vienu Mazo balvu. Ja Spēles dalībnieks ir izpildījis Spēles uzdevumu un saņēmis Mazo balvu, tad viņš kļūst par pretendentu uz Galvenās balvas saņemšanu, izņemot šo noteikumu punktā nr. 4.6. minēto gadījumu.

4.9. Radio Programmu ēterā atskaņo zvanus, kur Spēles dalībnieks ir veicis Spēles uzdevumu un iespēju robežās arī citus veiktos zvanus. 

4.10. Spēles Mazo balvu var iegūt un Galvenās balvas izlozē piedalīties un uzvarēt var persona, nevis telefona numurs.

4.11. Spēles organizētājs nav atbildīgs par problēmām, kas saistītas ar sakaru līdzekļiem un sakaru nodrošinājumu (tālruņu līnijām), veicot šo noteikumu punktā nr. 4.5. minētos zvanus no Radio Programmām.

4.12. Galvenās balvas izloze notiek 28.05.2018. Katrā Radio Programmā tiek izspēlēta viena Galvenā balva. Galvenās balvas ieguvējs katrā Radio Programmā tiek noteikts, zvanot uz telefona numuru, kas nejauši izlozēts no tiem Spēles dalībniekiem, kuri Radio Programmā laikā no 04.03.2018. līdz 25.05.2018. ir izpildījuši Spēles uzdevumu – ieslēguši to Radio programmu, no kuras spēles dalībnieks tika sazvanīts. Lai iegūtu savā īpašumā Galveno balvu, sazvanītajam Spēles dalībniekam, ir jāizpilda Spēles uzdevums. Ja pretendents uz Galveno balvu izpilda Spēles uzdevumu, viņš savā īpašumā iegūst Galveno balvu. Radio Programmas dīdžejs, kurš veic konkrēto zvanu, izvērtē un izlemj, vai Spēles dalībnieks ir vai nav atskaņojis atbilstošo Radio Programmu un iegūst savā īpašumā Galveno balvu.

4.13. Viens Spēles dalībnieks var iegūt tikai vienu Galveno balvu vienā Radio Programmā. 
5. Balvu fonds, turpmāk - balvas:

5.1. Galvenā balva vai Galvenās balvas – viena SIA “Circle K Latvia” (reģ. nr. 40003064094) dāvanu karte 1000,00 EUR (Viens tūkstotis euro) apmērā no katras Radio Programmas, kopā Spēlē ir 3 (trīs) Galvenās balvas.

5.2. Mazā balva vai Mazās balvas - dāvanu karte no SIA “Circle K Latvia” (reģ. nr. 40003064094) 20,00 EUR (Divdesmit euro) apmērā.

6. Piedalīties Spēlē un iegūt balvas drīkst jebkura persona, izņemot šajā noteikumu punktā minētās personas un gadījumus: RADIO (Radio Skonto, Radio Skonto Plu, Radio TEV) darbinieki, raidīšanas atļaujas īpašnieki (licences turētāji), minēto personu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki un mazbērni), SIA Circle K (reģ. nr. 40003064094) darbinieki un ar Spēli saistīto uzņēmumu īpašnieki un darbinieki.

6.1. Balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas šo Noteikumu punktā Nr. 6 noteiktais aizliegums, pretējā gadījumā jebkura balva var tikt pieprasīta nodot atpakaļ RADIO un šīs balvas saņēmējam šajā gadījumā ir nekavējoties jāveic visas darbības šīs balvas atgriešanai RADIO īpašumā.

7. Reģistrējoties Spēlei un/vai atbildot uz nejaušo zvanu no Radio programmas (saskaņā ar šo Noteikumu punktu Nr. 4.2.1.), Spēles dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot un/vai nosaucot pa tālruni prasīto reģistrācijas informāciju. Reģistrējoties Spēlei un/vai atbildot uz nejaušo zvanu no Radio programmas (saskaņā ar šo Noteikumu punktu Nr. 4.2.1.), dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis Loterijas noteikumus, iepazinies ar tiem un piekrīt tiem. 

8. Mazā un Galvenā balva tiek izsniegta, ja personu apliecinošajā dokumentā (pasē vai ID kartē) norādītais vārds, uzvārds un personas kods sakrīt ar Spēles uzvarētāja Radio Programmas dīdžejam nosauktajiem datiem Spēles uzvaras brīdī. Tāpat arī, lai iegūtu Mazo un/vai Galveno balvu, Spēles uzvarētājam ir jāsniedz informācija par savu deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi.

9. Pēc iegūtās balvas Spēles uzvarētājam jāierodas ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pēc balvas iegūšanas.

10. Ja Spēles uzvarētājs nevar uzrādīt šajos Noteikumos norādītos personu apliecinošos dokumentus, balva netiek izsniegta.

11. Piedaloties Spēlē, Spēles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem, un ka Spēles rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai interneta mājas lapā www.radioskonto.lv un/vai www.radioskontoplus.lv un/vai www.radiotev.lv un/vai www.radiospele.lv, kā arī “Radio Skonto”, “Radio Skonto Plus” un “Radio TEV” sociālo tīklu profilos, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

12. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Spēlē, Spēles dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Spēles laiku, kā arī pēc Spēles noslēguma saglabāti Spēles rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 

13. Balvas apmaiņa pret citu balvu netiek pieļauta.

14. Ar balvas saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.

15. Spēles organizētājs nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Spēles dalībnieks nevērīgi izturas pret šiem Noteikumiem.

16. Spēles organizētājs nenes atbildību par Spēles dalībnieku izslēgšanu no Spēles un/vai Spēles Galvenās balvas pretendentu saraksta, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie Noteikumi vai Spēles dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Spēles organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

17. Spēles organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Spēles un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. 
 
18. Spēles organizētāja un Spēles dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Noteikumos.

18.1. Spēles organizētājs brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Spēli ir tikai informatīvs raksturs.

19. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2018. gada 30. marta līdz 2018. gada 28.maijam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

19.1. Piedaloties Spēlē tās dalībnieks piekrīt, ka Mazās vai Galvenās balvas iegūšanas gadījumā viņa vārds, balss vai attēls var tikt izmantoti jebkurā RADIO raidījuma vai RADIO izplatītajos reklamas materiālos, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Pieņemot Spēles balvas, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai.

19.2. Pēc Spēles dalībnieka lūguma pārtraukt Spēles dalībnieka personas datu apstrādi vai tā datu dzēšanas, Spēles dalībnieks vairs Spēlē nepiedalās un nepretendē uz Galveno balvu.

20. Ar šiem noteikumiem iespējams iepazīties interneta mājas lapā www.radiospele.lv.

21. Spēles organizētājs patur tiesības apturēt Spēli uz noteiktu laiku vai pagarināt Spēles norises termiņu pēc saviem ieskatiem.

22. “Circle K” apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un tam, ka “Circle K” darbinieki sniegs DUS klientiem informatīvo atbalstu par dalību Spēlē ar mērķi sasniegt pēc iespējas lielāku Loterijas dalībnieku skaitu.

© SIA "Skonto Reklāma", 2018. Visas tiesības aizsargātas. Spēles noteikumus aizliegts pavairot un izmantot jebkādā citā veidā.