Spēle "Skaņu likme"

09.02.2018 12:00

Klausies Radio TEV no 14. februāra līdz 20. martam, atpazīsti skaņu, ko līdz dosim zaļo gaismu zvani uz ēteru 27202720 un saņem visu uzkrāto laimestu!
Laimestu fondu sāksim ar 10 EUR un par katru nepareizo minējumu mēs palielināsim likmi par 10 EUR!
Ja skaņu neatminēsi dosim Tev veicināšanas balvu.

Šobrīd atminētās skaņas:


Spēles "Skaņu likme" noteikumi


Radio TEV spēli „Skaņu likme” (turpmāk tekstā “Spēle”) organizē SIA “Skonto Reklāma”, turpmāk tekstā - RADIO, reģ.nr. 40003682127, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, kas ir izstrādājis šos noteikumus, turpmāk tekstā - Noteikumi.

Spēles norises vieta ir Latvijas teritorija un tās vietas Pasaulē, kurās Radio TEV klausās interneta tiešraidē.

Spēle norisinās laikā no 2018. gada 14. februāra līdz 20. martam. Dalība Spēlē ir bezmaksas. Spēlē var piedalīties tikai tie, kas ir iepazinušies ar Spēles Noteikumiem un piekrīt tiem, kā arī piekrīt personīgo datu apstrādei un Radio TEV vispārīgajiem konkursu, akciju un/vai spēļu noteikumiem, kas atrodami www.radiotev.lv, ciktāl tie nav pretrunā ar Spēles Noteikumiem. Spēles Noteikumi ir noteicošie.

Spēles laikā Radio TEV tiešajā ēterā katru darba dienu tiek atskaņota skaņa, kas ilgst no 1 (vienas) līdz 3 (trīs) sekundēm. Spēles dalībnieka uzdevums ir zvanīt uz Radio TEV studijas tālruni Nr. +371 27202720 un uzminēt, kas ir skaņas avots. Skaņas avota minēšana spēles periodā notiek 6 (sešas) reizes dienā katru darba dienu.

Par Spēles dalībnieku kļūst persona, kura ir skaņas avota minēšanas brīdī sazvanījusi Radio TEV studiju. Ja Spēles dalībnieks skaņas minēšanas brīdī ir atminējis skaņas avotu, tad viņš iegūst savā īpašumā Lielo balvu un Dienas balvu. Ja Spēles dalībnieks nav atminējis skaņas avotu, tad viņš savā īpašumā iegūst Dienas balvu.

Spēles dalībnieki var iegūt savā īpašumā Lielo balvu un/ vai Dienas balvu. Katrs Spēles dalībnieks spēlē drīkst piedalīties tikai vienu reizi.

RADIO patur tiesības izvēlēties Dienas un Lielās balvas saturu un apjomu.

Lielā balva – naudas balvas uzkrājums, kura apmērs ir atkarīgs no tā, cik minēšanas reizēs tiek atminēts skaņas avots. Sākotnējā Lielās balvas naudas uzkrājuma summa ir 10 EUR. Ja pirmais spēles dalībnieks skaņas avotu neatmin, tad Lielās balvas naudas uzkrājums pāriet uz nākamo skaņas avota minēšanas reizi, palielinot kopējo uzkrājuma fondu par 10 EUR. Tiklīdz kāds Spēles dalībnieks ir atminējis skaņas avotu, viņš savā īpašumā saņem visu Lielās naudas balvas uzkrāto summu.

Spēles periodā pēc katra atminētā skaņas avota Radio TEV ēterā tiek pārraidīts jauns skaņas avots, kuru ir jāuzmin Spēles dalībniekiem. Jaunajam skaņas avotam tiek veidots jauns Lielās naudas balvas uzkrājums, kura sākotnējā uzkrājuma summa ir 10 EUR un kura kopējais uzkrājums katrā neatminētajā skaņas avota reizē palielinās par 10 EUR.

Dienas balva - balva, ko iegūst visi Spēles dalībnieki, kuri ir sazvanījuši Radio TEV studiju un mēģinājuši uzminēt skaņas avotu.

Jebkura balva, kas iegūta Radio TEV akciju, konkursu, radio spēļu, izložu u.c. rezultātā, jāizņem divu nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.

Informācija par Spēles uzvarētājiem tiek paziņota Radio TEV ēterā, Radio TEV sociālo tīklu profilos un interneta mājas lapā radiospele.lv

Katra atminētā skaņas avota rašanās process tiek video formātā publicēts interneta mājas lapā radiospele.lv.

Piedalīties Spēlē un iegūt Lielo un/ vai Dienas balvu drīkst jebkura persona, izņemot šajā noteikumu punktā minētās personas un gadījumus: RADIO darbinieki, raidīšanas atļaujas īpašnieki (licences turētāji), ar Spēli saistīto uzņēmumu īpašnieki un darbinieki, kā arī visu šajā punktā minēto personu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki un mazbērni).

Balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas šī nolikuma 14. punktā noteiktais aizliegums, pretējā gadījumā jebkura balva var tikt pieprasīta nodot atpakaļ RADIO un šīs balvas saņēmējam šajā gadījumā ir nekavējoties jāveic visas darbības šīs balvas atgriešanai RADIO īpašumā.

Lielā un/ vai Dienas balva tiek izsniegta, ja personu apliecinošajā dokumentā (pasē vai ID kartē) norādītais vārds, uzvārds un personas kods sakrīt ar Spēles uzvarētāja Radio TEV dīdžejam nosauktajiem datiem Spēles uzvaras brīdī. Tāpat arī, lai iegūtu Lielo un/ vai Dienas balvu, Spēles uzvarētājam ir jāsniedz informācija par savu deklarēto dzīvesvietas adresi.

Gadījumā, ja Lielās un/ vai Dienas balvas saņēmējs neatbilst Spēles noteikumiem un/vai nespēj tos izildīt vai nepilda, viņš var tikt diskvalificēts pēc RADIO vienpusēja lēmuma un nesaņemt Lielo un/vai Dienas balvu.

RADIO patur tiesības apturēt Spēli uz noteiktu laiku vai pagarināt Spēles norises termiņu pēc saviem ieskatiem.

Spēles Lielā vai Dienas balva pēc saņemšanas nav apmaināma, to nav iespējams aizvietot. RADIO patur tiesības veikt izmaiņas Spēles Noteikumos, ieskaitot Spēles Lielās balvas nomaiņu līdzvērtīgā apmērā, arī pēc Spēles Noteikumu apstiprināšanas un ievietošanas savā mājas lapā internetā.

Piedaloties Spēlē, tās dalībnieks piekrīt, ka viņa vārds, balss vai attēls var tikt izmantoti jebkurā RADIO raidījumā vai RADIO izplatītajos reklāmas materiālos, kas saistīti ar Spēli bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Piedaloties Spēlē, tajā skaitā, saņemot Spēles balvas, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai.

Ar Spēli saistītie RADIO vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdāmi.

© SIA "Skonto Reklāma", 2018. Visas tiesības aizsargātas. Spēles noteikumus aizliegts reproducēt un izmantot jebkādā citā veidā.